Advies tarieven dirigenten 2015

Advies tarieven dirigenten 2015

Kunstfactor bracht tot enkele jaren geleden een advies uit over de tarieven als het gaat om honorering van koordirigenten voor repetities en concerten. Sinds kunstfactor in 2013 is gefuseerd tot het huidige LKCA is deze advisering overgenomen door de VNK.

Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Dat geldt dus ook voor de hoogte van de vergoeding vna de diensten van de dirigent.

Onderstaande tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot die vergoeding. Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten. De tarieven betreffen bedragen per repetitie-uur. Bij dit bedrag is een vergoeding voor de reguliere voorbereiding inbegrepen, zodat deze niet apart hoeft te worden berekend.

Tarieven koordirigenten

Evenals voorgaande jaren is binnen de VNK stilgestaan bij de advisering over de dirigententarieven in het komend jaar. De algemene conclusie was en is dat het aanbeveling verdient de “nullijn” te adviseren en deze dus te handhaven. Dit in verband met de “bevriezing” van inkomens in de cultuursector, dalende ledenaantallen, dalende subsidies en kostenstijgingen.

Daar staat tegenover dat de consumentenprijsindex met 1,4% stijgt. Op grond daarvan kunnen koorbesturen besluiten het tarief van de dirigent met zo’n 1,4% aan te passen, ofschoon de VNK, gezien het bovenstaande, dat niet adviseert en dus pleit voor handhaving van de adviestarieven die gelden voor 2012. Past men wel de indexering toe van 2012, 2013 en 2014, dan gelden de tarieven voor 2015 als volgt.

Voor alle duidelijkheid zij erop gewezen dat de certificaten/diploma’s met de toevoeging “Kunstfactor”, ondanks het verdwijnen van Kunstfactor als zodanig hun geldigheid blijven behouden. Dit geldt uiteraard ook voor de bijbehorende honoraria.

 

Tarief voor repetities per uur                                                    Tarief        Tarief         Tarief        Tarief
Koordirigenten met een vakopleiding koordirectie                        2012         2013          2014         2015
• Diploma Master koordirectie (= UM Uitvoerend Musicus)           € 66,45      € 68,00      € 69,00     € 69,97
• Diploma Bachelor (= PD Praktijkdiploma Koordirectie)              € 53,10      € 54,00      € 54,75      € 55,52

Koordirigenten met een amateuropleiding
• Diploma van een Specialisatieopleiding Kunstfactor ¹               € 46,20      € 47,00       € 47,50      € 48,17
• Diploma Applicatieopleiding Kunstfactor                                 € 39,60      € 40,50       € 41,00      € 41,57
• Diploma Amateur koordirigent van Kunstfactor                       € 32,95      € 33,50       € 34,00      € 34,48
Koordirigenten met een lagere amateuropleiding
• Diploma Assistent koordirigent Kunstfactor                            € 23,40      € 24,00       € 24,25       € 24,59
Koordirigenten zonder een muzikale opleiding                          € 16,70      € 17,00       € 17,25       € 17,49
[¹] Deze betreffen de volgende specialismen: koor a capella, koor en instrumentaal ensemble, lichte muziek, kinderkoor (certificaat directie kinderkoor), gregoriaans, muziektheater.


Aanvullende categoriën

  1. Het komt voor dat een vakmusicus met een andere directie opleiding (Hafa- of orkestdirectie) als koordirigent optreedt. Voor deze categorie wordt een uurtarief aanbevolen van €49,55 (was €48,87)
  2. Het kan voorkomen dat vakmusici, die geen directie hebben gestudeerd, een koor dirigeren. Zij zijn formeel niet op het betreffende terrein gediplomeerd. Het spreekt echter voor zich dat deze groep over meer muzikale bagage beschikt dan dirigenten zonder enige muzikale opleiding of ervaring. Derhalve kunnen zij worden ingeschaald in een tarief van €32,88 per uur (was €32,43). Hetzelfde geldt voor vakmusici, die als bijvakk koordirectie hebben gedaan.
  3. Voor de tarieven van kerkmusici bestaan aparte regelingen, die kunnen worden opgevraagd bij de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging te Amersfoort (tel. 030 – 233 10 10) of de Protestantse Kerk Nederland te Utrecht (tel. 030 – 880 18 80).

Tarief voor concerten (inclusief generale repetitie op dag van uitvoering)

  • A capella concert 5 keer het uurtarief
  • Concert met begeleiding van een klein ensemble² 7,5 keer het uurtarief
  • Concert met begeleiding van groot orkest 15 keer het uurtarief

Tarieven voor begeleiders / repetitoren / assistent-dirigenten

Het is bij een deel van de koren gebruik tijdens de repetities een pianist/organist of assistent-dirigent beschikbaar te hebben ter muzikale ondersteuning of om partijrepetities te leiden. Voor deze functies zijn geen specifieke richtlijnen te geven, omdat de eisen die gesteld worden aan een begeleider niet overeen hoeven te komen met een graad van opleiding van een klavierspeler: het is tijdens het studieproces niet altijd nodig over iemand te kunnen beschikken die UM piano of orgel heeft gedaan.

Het onderstaand overzicht moet dus gezien worden als een vuistregel

  • Begeleiders/repetitoren/assistent dirigent 75% van het dirigentenhonorarium met Master (UM Uitvoerend Musicus) piano of orgel.
  • Begeleiders/repetitoren/assistent dirigent 50% van het dirigentenhonorarium met diploma Bachelor (Docerend Musicus DM) piano of orgel.
  • Overige 25% van het dirigentenhonorarium.

Het uitgangspunt is dus, dat degene die assisteert bij de repetitie³, in welke vorm en met welk diploma dan ook, minder ontvangt dan de dirigent. Als de betreffende persoon de taken van de dirigent geheel moet overnemen kan wél diens honorarium worden berekend.

Nota bene

Met betrekking tot de fiscale aspecten van de honorering van de dirigent spelen twee zaken een belangrijke rol:

1. Partijen moeten afwegen of zij een werkgever – werknemer verhouding wensen of een zogenaamde
“Overeenkomst tot het vervullen van een opdracht”. Het komt voor dat dirigenten “zelfstandigen”
zijn. Zij zijn dan BTW plichtig.

Bij het aangaan van een overeenkomst dient in zo’n geval te worden afgesproken of de bedragen die zijn overeengekomen in- of exclusief BTW zijn. Bij het vaststellen van de in deze richtlijnen opgenomen bedragen is de BTW buiten beschouwing gelaten.


[²] Alle uitvoeringen die niet een a capella programma betreffen of werken met een groot orkest.

[³] Het gaat in dit verband over de functie van assistent dirigent, niet te verwarren met het diploma
van Assistent koordirigent Kunstfactor.


2. Bij de honorering van begeleiders/repetitoren en assistent dirigenten is in principe de
“Overeenkomst tot het vervullen van een opdracht” niet toepasbaar. Het koor moet zich dan ook
goed op de hoogte stellen van fiscale consequenties (zoals het afdragen van werkgeverslasten).
Jaarlijks mag zonder fiscale consequenties, maar onder strikte fiscale voorwaarden, in elk geval een
bedrag van €1.500,– aan deze musici worden betaald. De vergoeding is beperkt tot €150,– per
maand, met dien verstande dat de vergoeding in principe niet hoger mag zijn dan €4,50 per uur.
Indien als vrijwilligersvergoeding een hoger bedrag betaald wordt, moet aannemelijk gemaakt worden
dat het geen marktconforme honorering is!