Intermezzo

 

Logo BvKidpG“INTERMEZZO”                                                                              Jaargang 22 nr. 1
“Bond van Koren in de provincie Groningen”                                April 2017
Website B.v.Koren: gazbonline.nl

 

 

Van de redactie:

Weer een nieuw jaar, wat gaat een jaar snel, een nieuw jaar waarvan we hopen dat het voor alle koren weer een fantastisch muzikaal jaar mag worden.

De redactie wil dan ook bij deze alle koren oproepen om hun concerten, jubilea en andere festiviteiten voor het komende jaar aan ons te doen toekomen, dan zorgen wij er voor dat deze data ook op de website van de bond geplaatst wordt. Website van de bond is: gazbonline.nl . (zie colofon) Hier mee hoopt de bond dat alle aangesloten koren op tijd over deze informatie kunnen beschikken en deze concerten c.q. festiviteiten (ook die van u) dan ook kunnen gaan bijwonen. Dit is voor het organiserende koor wel zo leuk en kunnen zij op voldoende publiek en deelnemers aan hun concert rekenen. Vergeet ook niet uw kopy naar ons toe te sturen want die hebben we hard nodig om een volle Intermezzo te kunnen maken.

Dus koren stuur alles a.u.b. op en wij zorgen voor de rest.

Mededelingen van het bestuur:

Jubilea

Om teleurstellingen te voorkomen vraagt de bond aan alle koren of zij hun jubilea en andere activiteiten op tijd en schriftelijk aan het secretariaat willen opsturen. Als het secretariaat niet schriftelijk wordt verwittigd van deze activiteiten kan er niet op deze jubilea, concerten etc. gereageerd worden. Dat zou zeer jammer zijn want elk koor ziet toch graag dat zijn jubilerende leden en

 

 

COLOFON

SAMENSTELLING:

Niek van Woerkom

 

concerten bezocht worden door een afgevaardigde van de bond. En al onze  bestuursleden komen graag naar uw jubilea en andere activiteiten  toe om met het grootste plezier iemand te huldigen met de daarbij behoren versierselen, zoals het overhandigen van een oorkonde met bijbehorend bondsspeldje.

Website:

GAZBONLINE.NL

Het blijkt dat de koren nog steeds onvol-doende weten dat de bond ook een website heeft waar alle koren hun informatie vanaf kunnen halen en waar zij ook al hun eigen informatie op kunnen zetten. U kunt hier uw jaarlijkse concerten op aangeven, uw jubilaris-sen, maar ook kunt hier informatie vinden over o.a. een dirigentenlijst, een ruilbeurs van muziekstukken, informatie over verzekeringen zowel voor koorleden, bestuur als ook voor instrumenten. Ook de reisverhalen en foto`s  van uw koor kunt u hier op kwijt en adver-tenties voor b. v. nieuwe koorleden, muzikan-ten etc. etc. Wat u maar wilt weten, laat het onze website weten. U kunt rechtstreeks met onze website in contact komen zonder tussenkomst van het secretariaat . De website zoekt zelf contact met het secretariaat als er aanvragen komen voor plaatsing op de website. Dus koren gebruik de website hij is er niet voor niets en kan u veel informatie verschaffen.

Koorbezoek.

Dit jaar heeft nog geen enkel koor zich gemeld met het verzoek aan het bestuur om eens op een repetitiemiddag of avond langs te komen om aan het aanwezige bestuur uit te leggen wat het lidmaatschap aan onze bond voor voordelen voor het koor en bestuur heeft. Vorig jaar heeft de bond zo`n 15 bezoeken kunnen afleggen en bij al deze bezoeken bleek dat er een wereld openging aan mogelijkhe-den die er zijn voor de besturen en waar zij totaal geen weet hadden. Bijvoorbeeld de afdracht aan de Buma, de verzekeringen, de mogelijkheden voor het plaatsen van adver-tenties voor een vervangende dirigent (de bond bezit een dirigentenlijst) het krijgen van een vergoeding bij het organiseren van een rayonconcert etc. etc. te veel om hier op te noemen. Vaak komt deze onwetendheid ook door wisselingen in een bestuur waarbij het vertrekkende bestuurslid verzuimd om zijn opvolger te instrueren. Dit hoeft geen pro-bleem te zijn hebben wij ervaren dat we met onze bezoeken een schat van informatie o.a. in de vorm van een flyer bij de koren achter laten. Alle koren die we bezocht hebben waren zeer content met ons bezoek.

Dus koren even een mailtje naar ons secreta-riaat en we komen na afspraak graag bij u op bezoek.

 

Bezochte jubilarissen in 2016/2017

Huldiging bij Warffums Mannenkoor

Op dertig augustus 2016 is de bond op bezoek geweest bij het Warffums Mannenkoor om de heer Geert Kolkman te huldigen voor zijn vijftigjarig lidmaatschap van dit koor. Wij ( de heren Harm-Jan de Vries en ik zelf )  moesten hier om 16.00 uur aanwezig zijn daar het koor ook zelf een verrassing voor de jubilaris in petto had. Men had namelijk ook  het dameskoor De Korenaar uit Winschoten uitgenodigd om de huldiging nog feestelijker te maken.  Dat de aanvang pas om vier uur s,middags was kwam mede door het feit dat de Korenaar niet eerder aanwezig kon zijn daar zij zelf op deze dag ook een uitstapje hadden. Dit uitstapje was georganiseerd door het bestuur van de Korenaar omdat hun dirigent Liesbeth van Hoven die dag ook haar verjaardag vierde. En feestelijker werd het zeker toen de beide koren ook nog eens gezamenlijk enige liederen te gehore brachten, dit klonk zeer goed en is voor ons zeker voor herhaling vatbaar. En ook wij als bondsbestuur hebben de heer Kolkman danig kunnen verrassen door hem te huldigen met een mooie oorkonde en het daarbij behorende bondsspeldje en ook nog met een mooie   bos bloemen . Al met al was het ondanks dat wij wel moesten zoeken naar het dorp “Nieuw Wetsinge” . Helaas bestaat dit niet en moesten we in Groot Wetsingen zijn maar dat werd ons door wat vragen al snel duidelijk gemaakt en waren we toch nog precies op tijd bij de kerk aanwezig. Het was weer een mooie huldiging en waarvoor wij het Warffums Mannenkoor vriendelijk willen bedanken.

 

Huldiging Esborgzangers te Scheemda

Op woensdag 14 september ben ik bij de Esborgzangers op bezoek geweest om een foutje goed te maken. De Esborgzangers hebben  namelijk op 12 december 2015 hun 25 jarig jubileum gevierd met een uitvoering voor een uitverkochte grote zaal van de Esborg in Scheemda. Het was een afwisselend repertoire en er werd in diverse talen gezongen. In de pauze was het de beurt aan het duo Djoeke en Wietske die de zaal op een ludieke wijze vermaakte en werd de avond afgesloten met een kerstmedley die bij het aanwezige publiek zeer in de smaak viel. ( zie vorige Intermezzo )  Ik zelf was met mijn echtgenote hier bij aanwezig als donateur van het koor maar heb er nooit bij stilgestaan ( ook het hele bondsbestuur niet ) dat zij op deze dag gehuldigd hadden moeten worden. Om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten heb ik na een afspraak met de voorzitter van het koor op 14  september 2016 samen met mijn echtgenote alsnog het koor gehuldigd met een mooie oorkonde, een couvert met inhoud en voor het hele koor een aantal echte Groninger Koeken om in de pauze van deze avond toch ook nog iets feestelijks bij de koffie te hebben. Bestuur en koorleden  van de Esborgzangers heel hartelijk bedankt dat ik deze huldiging alsnog mocht doen en we hopen dat uw koor nog vele jaren mag genieten van mooie zang en een groei in uw leden aantal.Niek van Woerkom

Jubileum concerten 2016/2017:

Jubileumconcert van het dameskoor ANIMO te Nw.Schans.

Op 21 september 2016 gaf het Dameskoor ANIMO een korenmiddag om te vieren dat zij op deze datum precies 40 jaar bestaan.

Het bestuur schreef het onderstaande in het programmaboekje.

“Dit jubileumconcert van het Dameskoor “Animo” ( voorheen  Seniorenkoor, maar door de vergrijzing bij de koren zijn er geen  Seniorenkoren meer ) is georganiseerd  om het veertig jarig bestaan te vieren. Deze jaren zijn aan ons voorbij gegleden met Ups en Downs. Met als dieptepunt het jaar 2013. Door het teruglopend ledental kon het koor niet blijven bestaan, maar enkele dames van “Animo” hebben de schouders er onder gezet en zijn gaan leden werven. In november konden weer van start en zie: we hebben de 40 jaar gehaald.

Ik had de eer om deze korendag mee te mogen maken en heb genoten van alle deelnemende koren, deze koren waren: Amicitia uit Harkstede, De Korenaar uit Winschoten, De Medeklinker Winschoten, Liedertafel uit Bunde (Duitsland), Polska Grupa Veendam/Pekela, Schansker Da-meskoor, Bad Nieuwe Schans, Zang en Vriendschap, Beerta en natuurlijk Animo uit Bad Nieuweschans. De presentatie van deze korenmiddag was in handen van Joke Piersma die alle koren met een uitgebreide introductie presenteerde. Dit viel bij alle koren goed in de smaak. Ik heb genoten van deze korendag en mag hopen dat zij dit bij hun 50 jarig jubileum zullen kunnen herhalen.

Rayonconcert op 30 oktober 2016:

Op zondagmiddag 30 oktober 2016 heeft het koor de Medeklinker een rayonconcert georganiseerd in de Venne Kerk te Winschoten. Aan dit rayonconcert deden maar liefst 11 koren mee wat een zeer gevarieerd programma opleverde. De Kerk was ruim vol met bezoekers en deze hebben met volle teugen kunnen genieten van het gebrachte repertoire. Het was koorzang op een zeer goed niveau. Zelfs het probleempje bij Cecilia, “dirigent Arnold Jonker” had de pech dat zijn partituren van de lessenaar op de grond vielen en moest met zijn koor even opnieuw starten werd met een gulle lach door het publiek geaccepteerd mede door de komische opmerkingen van de heer Jonker zelf. Mooi dat zulke dingen zonder gemopper kunnen gebeuren en zelfs de sfeer tijdens zo,n concert verhogen.  Het was dus een zeer goed en geslaagd rayonconcert waar alle aanwezigen super van genoten hebben inclu-sief de aanwezige bestuursleden van de bond van koren.  Bestuur van de Medeklinker heel hartelijk bedankt voor het organiseren van dit concert en nogmaals,  we hebben er van genoten.

Jaarlijkse uitvoeringen van Koren:

“Gemengd koor Cecilia”

Het gemengd koor Cecilia uit Blijham heeft op 12 november haar jaarlijkse uitvoering gehouden in zalencentrum “Het Oude Wapen” te Blijham. Onder de bezielende leiding van dirigent Arnold Jonker heeft het koor voor de pauze een licht klassiek programma gepresenteerd en was er na de pauze een optreden van een Ensemble samengesteld uit een aantal leden van het koor met de naam “Time for Memories” . En tijdens de pauze en na het optreden van het Ensemble was het de beurt aan DUO VAART om de pauze en de nazit op te vullen met hun gevarieerde muziek en zang. Zeker het Ensemble “Time for Memories” wat na de pauze aan de beurt was heeft ons bijzonder geraakt. Wat een perfecte zang en voordracht van de gekozen liederen onder  de geweldige  begeleiding van Harmannes Groenhof. We zijn bij Cecilia wel wat gewend bij hun jaarlijkse uitvoeringen met o.a. toneel en zang van hun eigen leden maar dit Ensemble ook gevormd uit eigen leden was van een totaal andere klasse en heeft de hele zaal gigantisch verrast door de mooie melodieën die zeer mooi en harmonisch werden gezongen. Proficiat en dit mag van ons zeker herhaald worden. Dus tot ziens op uw volgende uitvoering.

“Gemengd Koor De Esborgzangers”

Op 10 december 2016 gaf het gemengde koor “De Esborgzangers” hun  jaarlijks terug keren-de concert met in de pauze het optreden van Accordeonclub “Lucht genoeg” Het koor stond onder leiding van dirigent George Kühn en de muzikale leiding werd verzorgd door Fabiola Lameijer. De presentatie was ook dit jaar in handen van Johanna Meijer. Ook dit jaar was het weer een plezier om naar de gebrachte liederen te luisteren en ze te  herkennen. Dit deed de zaal dan ook en zong regelmatig diverse liederen met plezier mee. Ook de Accordeon club “Lucht Genoeg “ bracht in de pauze een scala van bekende liedjes die spontaan door het publiek werden meegezon-gen. Na de pauze heeft deze club ook nog enkele liederen van het koor begeleid. Was leuk om te horen. De presentatie van Johanna Meijer die op vakkundige wijze de te zingen liederen aan elkaar praatte was zeer welkom daar zij het publiek op een zeer luchtige manier kon uitleggen waar het te zingen lied over ging. Wat zeker ook heeft bijgedragen aan deze geweldige avond was de muzikale begeleiding van Fabiola Lameijer die het koor op fantastische wijze heeft begeleid. Dat ook de dirigent de heer Kühn hier blij mee was, was goed te merken. Al met al was het weer een fantastische avond en ik kan een ieder aanraden om deze avonden van de Esborgzangers eens te gaan bezoeken. Ik weet zeker dat ik kan zeggen dat u van harte welkom bent. Mocht u als lezer van dit blad ook van zelf zingen houden en u zing nog niet in een koor, ze kunnen nog wel wat mannen gebruiken. Dat geld uiteraard eigenlijk voor ieder koor daar de koorwereld heel erg snel aan het vergrijzen is. Bestuur van de Esborgzangers hartelijk bedankt voor de uitnodiging.

Nieuwjaars concert Bond v. Koren:

Zaterdagmiddag  14 januari 2017 heeft de bond haar nieuwjaars concert gehouden. Dit concert is gehouden in de Ontmoetings-kerk te Sappemeer. Aan dit concert hebben een zestal koren hun medewerking gegeven. Te weten het Eemsmondkoor uit Delfzijl, Polska Grupa uit Veendam/Pekela, Animo uit Bad Nieuwe Schans, Des Veelerveen, Do-Re-Mi uit Veendam en de Medeklinker uit Winschoten. Het was een zeer gezellige middag met een behoorlijke opkomst van liefhebbers van koormuziek. De kerk was dan ook redelijk gevuld met toehoorders en zangers en zangeressen. Ook het gebrachte repertoire was zeer afwisselend en dat viel bij het publiek zeer in de smaak. Ook de vrije gift die zoals gebruikelijk wordt gevraagd heeft er toe bijgedragen  dat de kosten van dit concert tot een minimum konden worden terug gebracht.  Alle koorleden bij deze zeer bedankt voor uw gulle gaven. Wat betreft het aanmelden van deelnemende koren aan concerten zagen we graag toch nog wat meer enthousiasme van de koren om hier aan deel te nemen. We variëren al veel met dagen en tijden om de koren tegemoet te komen maar ondanks dat blijft het aantal deelnemende koren vrij laag. Op de ALV van vorig jaar is gevraagd of wij en de koren niet iets op een zondag of zaterdagmiddag zouden kunnen organiseren, ja, en dat hebben we gedaan maar ook nu blijft de respons vrij laag.  Dus koren kom zelf met ideeën en laat ons weten wat jullie voorkeur heeft. Wij organiseren dan graag de concerten op die dag, middag of avond  die jullie en de andere koren past. We wachten in spanning af.

Het bestuur.

“In Memoriam”

“De Medeklinker”

We kregen op 10 augustus 2016 bericht dat ons lid Diny Helweg-Blokzijl was overleden. Diny was al wel een tijd ernstig ziek, maar dit overviel ons wel en het kwam dan ook hard aan. Diny was echt een verenigings mens. Want ze heeft heel wat koren versleten. En is  ook nog heel wat jaren lid van  een toneel vereniging geweest. Ze was wel veelzijdig. Ze had wel hart voor de vereniging waar ze bij was. Maar de laatste jaren was ze alleen lid van het koor de “Medeklinker” uit Winschoten en van D.E.S. uit Veelerveen. Bij de Medeklinker was ze als voorzitter al een paar jaar actief.  Ze deed er dan ook alles aan om de club in goede banen te leiden. Niets was haar te veel om het koor de “Medeklinker” naams bekendheid te geven door optredens te regelen en muzikale middagen te organiseren.  En dat is haar ook goed gelukt. Diny was dan ook vanaf 18-01-1983 lid van de bond van koren. Diny werd toen ziek. Ernstig ziek. Maar ze liet het hoofd niet hangen. Zolang ze kon was ze aanwezig. Ook bij het organiseren van optredens zullen we nog veel aan haar terug denken en zullen we haar dan ook echt missen. We willen haar dan ook bedanken voor wat ze voor ons gedaan heeft. Bedankt, en rust zacht.

De Medeklinker.

Mededelingen van de bond:

Op verzoek van de bond,  willen alle koren die muziek in hun bezit hebben en niet meer zingen dit doorgeven aan de bond en wel bij Mw. Joke Piersma. (adres staat op de website.) Dit i. v. m met het opzetten van een ruilsysteem waarbij koren die weinig geld hebben om muziek te kopen dit via het ruilsysteem van de bond kosteloos kunnen aanschaffen. Muziek wat in de kast licht bij het ene koor en nooit meer gebruikt wordt kan soms voor een ander koor zeer van pas komen. Koren die deze muziek hebben hoeven dat niet speciaal op te sturen maar geef gewoon door wat u in uw bezit hebt en dan zal Mw. Piersma dit catalogiseren en bij een aanvraag het vragende koor kunnen verwijzen naar het koor wat deze muziek bezit. Het is een kleine moeite voor de koren om dit te doen en je doet de andere koren er een groot plezier mee want dan kunnen zij ook eens iets anders zingen wat zij normaal niet zouden kunnen aanschaffen. Als alle koren zouden willen meedoen aan dit idee dan zijn wij er van overtuigd dat veel koren hiermee geholpen zouden zijn. En wat maakt het uit voor uw koor of u uw muziek wat niet meer gebruikt wordt in een kast licht  of dat er een ander koor veel plezier aan kan beleven. Dat geeft toch veel meer voldoening dan dat deze muziek licht te verstoffen in een kast.  Dus koren laat wat van u horen en laten we met z`n allen zorgen dat we een goed gevulde ruil bibliotheek krijgen.

 

“Website Bond van Koren”

Nog veel koren weten geen gebruik te maken van onze website. En dat is reuze jammer want er staat een schat aan informatie op deze site. Van belasting zaken t/m Buma en verzekeringen en van dirigentenlijsten tot concerten. Te veel om hier op te noemen. Ga naar de website en overtuig u zelf.

De naam van de website is: GAZBONLINE.NL:

De algemene Ledenvergadering 2017:

De algemene ledenvergadering van de bond is verschoven naar 16 september van dit jaar i.v.m. ernstige ziekte van drie bestuursleden waarbij genezing op korte termijn niet te verwachten is. Jammer maar helaas kunnen we niet anders.

 

“Extra informatie Ledenlijsten”

Nogmaals aan alle koren, de peildatum voor het opgeven van uw ledenlijst is 1 januari van het nieuwe jaar. Dit i.v.m. de peildatum van de Buma/Stemra die is namelijk ook 1 januari.  Het geeft ons veel problemen als u niet op tijd uw lijsten inlevert en wij niet weten hoeveel leden uw koor telt. Wat wij aan de Buma doorgeven moeten we ook betalen. En dat kan wel een heel verschil opleveren ten nadele van onze bond.

 

PS.

Bestuur geef deze Intermezzo ook a. u. b door aan uw koorleden. Dit kan prima per e-mail. Ook uw leden willen graag lezen en op de hoogte gehouden worden van wat er al zo in de koorwereld gebeurd. Bij voorbaat onze dank.

Verder wensen wij u allen een mooi zangjaar en hopen ook dit jaar weer kopy voor de Intermezzo van u te mogen ontvangen.

Redactie